Тестнет WhiteBIT

Сьогодні став доступний тестнет WhiteBIT і ось коротка інструкція:

 

Додаємо тестову мережу

1. Відкриваємо розширення MetaMask;

2. У списку мереж натискаємо «Add network‎»;

3. На сторінці додавання мережі натисни «‎Add network manually»;

Дані для заповнення:


Наступний крок – це отримання тестових токенів та здійснення транзакцій

 • Копіюємо адресу свого гаманця у MetaMask. Переходимо на сторінку Faucet | WB Explorer, вставляємо адресу гаманця у текстове поле, підтверджуємо та натискаємо «‎Claim» і отримуємо 10 тестових WBT. Отримати знову можна через 24 години.

Токени можна надсилати своїм друзям, які також виконують тестнет або зайти у чат і попросити у когось здійснити декілька тестових транзакцій.

Створюємо смарт контракт

 • Переходимо у remix.ethereum
 • Переходимо у розділ «Contracts» і створюємо два файли:
 • У файлі «IWRC20.sol» прописуємо наступний код:

  // SPDX-License-Identifier: MIT

  pragma solidity ^0.8.0;

  interface IWRC20 {

      function name() external view returns(string memory);

      function symbol() external view returns(string memory);

      function decimals() external pure returns(uint);

      function totalSupply() external view returns(uint);

      function balanceOf(address account) external view returns(uint);

      function transfer(address to, uint amount) external;

      function allowance(address _owner, address spender) external view returns(uint);

      function approve(address spender, uint amount) external;

      function transferFrom(address sender, address recipient, uint amount) external;

      event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint amount);

      event Approve(address indexed owner, address indexed to, uint amount);

  }

 • У файлі «YournameToken.sol» прописуємо наступний код:

  // SPDX-License-Identifier: MIT

  pragma solidity ^0.8.0;

  import “./IWRC20.sol”;

  contract WRC20 is IWRC20 {

      uint totalTokens;

      address owner;

      mapping(address => uint) balances;

      mapping(address => mapping(address => uint)) allowances;

      string _name;

      string _symbol;

      function name() external view returns(string memory) {

          return _name;

      }

      function symbol() external view returns(string memory) {

          return _symbol;

      }

      function decimals() external pure returns(uint) {

          return 18;

      }

      function totalSupply() external view returns(uint) {

          return totalTokens;

      }

      modifier enoughTokens(address _from, uint _amount) {

          require(balanceOf(_from) >= _amount, “not enough tokens!”);

          _;

      }

      modifier onlyOwner() {

          require(msg.sender == owner, “not an owner!”);

          _;

      }

      constructor(string memory name_, string memory symbol_, uint initialSupply) {

          _name = name_;

          _symbol = symbol_;

          owner = msg.sender;

          mint(initialSupply, msg.sender);

      }

      function balanceOf(address account) public view returns(uint) {

          return balances[account];

      }

      function transfer(address to, uint amount) external enoughTokens(msg.sender, amount) {

          _beforeTokenTransfer(msg.sender, to, amount);

          balances[msg.sender] -= amount;

          balances[to] += amount;

          emit Transfer(msg.sender, to, amount);

      }

      function mint(uint amount, address mint_to) public onlyOwner {

          _beforeTokenTransfer(address(0), mint_to, amount);

          balances[mint_to] += amount;

          totalTokens += amount;

          emit Transfer(address(0), mint_to, amount);

      }

      function burn(address _from, uint amount) public onlyOwner {

          _beforeTokenTransfer(_from, address(0), amount);

          balances[_from] -= amount;

          totalTokens -= amount;

      }

      function allowance(address _owner, address spender) public view returns(uint) {

          return allowances[_owner][spender];

      }

      function approve(address spender, uint amount) public {

          _approve(msg.sender, spender, amount);

      }

      function _approve(address sender, address spender, uint amount) internal virtual {

          allowances[sender][spender] = amount;

          emit Approve(sender, spender, amount);

      }

      function transferFrom(address sender, address recipient, uint amount) public enoughTokens(sender, amount) {

          _beforeTokenTransfer(sender, recipient, amount);

          require(allowances[sender][msg.sender] >= amount, “check allowance!”);

          allowances[sender][msg.sender] -= amount;

          balances[sender] -= amount;

          balances[recipient] += amount;

          emit Transfer(sender, recipient, amount);

      }

      function _beforeTokenTransfer(

          address from,

          address to,

          uint amount

      ) internal virtual {}

  }

  contract TestToken is WRC20 {

      constructor(address owner) WRC20(“YOUR NAME”, “YOUR TICKER”, YOUR-TOTAL-SUPPLY*10**18) {}

  }

  «YOUR NAME» змінюємо на назву токена, наприклад: Nosov Token.

  «YOUR TICKER» змінюємо на тікер токену, напрклад: NSV.

  «YOUR-TOTAL-SUPPLY» змінюємо на бажану максимальну кількість токенів у оберті, наприклад: 100500.

 • Далі обираємо «Injected Provider Metamask» та підключаємося до сайту у мережі WB Network:

Далі робимо так:

Якщо все добре, то відобразиться ось так:

Розгортаємо смарт контракт

 1. Обираємо наш файл там, де показано стрілочкою;
 2. Вставляємо адресу нашого гаманця метамаск там, де показано стрілочкою;

Натискаємо «Deploy” та підтверджуємо транзакцію в MetaMask».

Вставляємо свою адресу і підписуємо транзакцію.

Якщо наш контракт успішно розгорнувcя, то буде показано наступне:

Додаємо «Deployed Contracts» сюди:

Готово. Тепер залишилося лишень верифікувати контракт за посиланням

Продовження у чаті телеграм каналу Євреї Знають.